GAIA

Gaia , Om haia nosta

Gaia ho a niama, fira an taya, om gaia

Un hanea ro o stö, an dan taya ho jaane

Fana hanea jo oe, ana hanea ho aa

Om haia nosta, gaia ho a niama

Fira an taya, om gaia

Om haia nosta, gaia ho a niama

Fira an taya, om gaia

Ani haneya, Ani han eya

Tiran firu nin da te, ane an onoma

Senaiowa, un tirun na firin na di stö

Om haia nosta, gaia ho a niama

Fira an taya, om gaia

Om haia nosta, gaia ho a niama

Fira an taya, om gaia

An tuu i an gaia, an tuu i an gaia

Gaia, gaia, ha, ha

Tomna

San da jen du andan du eja

Schanda ju enda san deja

Fanda ju endan du a je ja

Sandu jenda u eja

Fanda ua a nda a

Sanda ndunda jueja

Nda mba jue nda ueja

Sanda juenda ueja

Fanda jueja saa

Schanda juenda ndueja nda

Tomna sa ju faraund

A no so niama

Tomna kata nu esa

A no so niama a

San da jen du andan du eja

Schanda ju enda san deja

Fanda ju endan du a je ja

Sandu jenda ueja, fanda ua a nda a

Sanda ndunda jueja

nda nda nda nda nda

Tomna sa ju faraund

A no so niama

Tomna kata nu esa

A no so niama a

Tu A Nea

Tu a nea sana wa e ture

Fadu a ye a na to he

O ko sch he

Fadu a ye a na to he

Ko sch he

O ko tan mo ko scho hou ye

A hu te ya ra sa ne scho ka hye

Hai schou ka

Faya na

Hai schou ka

O ko ye kaya te na a

Tu a Nea sana wa e tura

Tu a Nea sana wa e scho ya

Scho ya ko scho

hu ma e to ya

Sti a ti

Fadu e ko say

Tu a nea sana wa e ture

Fadu a ye a na to he

O ko sch he

Fadu a ye a na to he

Ko sch he

O ko tan mo ko scho hou ye

A hu te ya ra sa ne scho ka hye

Hai schou ka

Faya na

Hai schou ka

O ko ye kaya te na a

Tu a Nea sana wa e tura

Tu a Nea sana wa e scho ya

Scho ya ko scho

hu ma e to ya

Sti a ti

Fadu e ko say

Sanuke

Sanuke faraundwe, nuenda stala

Undu an dwo sche, sto ya

Sanuke faraundwe nuenda yesa

Undu an dwo sche sto ya

Sanuke, Sanuke

Undu ya san du jan de

Ana je sta du nau eya

Sanuke, Sanuke

Undu sti jun de jana di

Nau e nu stu di yenda

Dweja, dweja, dweja ndwa

Sula nu endwa

Fayundu kunu staye oh oh

Undu ya nu stuu ya

Fadu adu ti ya

A nu stu eyun dwaje oh oh

Sanuke faraundwe, nuenda stala

Undu an dwo sche, sto ya

Sanuke faraundwe nuenda yesa

Undu an dwo sche sto ya

Sanuke

Sanuke

Jesu

Jesu

Ad hanea jone

An dan taya jose je

Hu an kaya, hu an kaya

Jesu, jesu, jesu, jesu

Anandi, anandi, anandi

Anandi, anandi, anandi

Anda, jira, sandu,

Jesu, jesu, jesu, jesu

Jesu min daye

Anandi an tuye

Jesu min daye

Anandi an tuye

Anda, jira, sandu

Jesu, jesu, jesu, jesu,

Jesu

Irene

Irene na taya nu a su

Ana kuara ti ya na

Irene na taya nu a su

Andan tu ana stia

Eyan ha, eyan ha

An tu ana sti yana eya

Irene, eyan ha

Irene, eyan ni ha ey, yan ni ha ey

Irene na taya nu a su

Andan tiyan daye ha su

Eyan ha, eyan ha

An tu ana sti yana eya

Irene, eyan ha

A ma sa danye finjare

haya ma, haya

Nurma ndu, ndu

Mmmm….

Onoho

Onoho ti onu, nasunleya

Kurana, kurana

Eya na haye, eyana ha

Kurana, kurana

Ananda an tua naya

Sayanaye andan ti ana haye, ti ana he

Aa na du ee, han daye

I ana nan tine, iseyne

Nahe ju tahye

Onohou ye

Ua ya neya, ua ya neya

Nahe ju dunja nti un da ne

Sayana tia, sayana tia a fayra

Ananda an tua naya

Sayanaye andan ti ana haye, ti ana he

Aa na du ee, han daye

I ana nan tine, iseyne

Nahe ju tahye

Onohou ye

Virbar

Siyana daye….

He he ha ha he ho ha ha he he….

O honoho a diyana he, a diyana hai ye…

Nikana

Aka na ju e na du eya

undu sti un dea nu e

Fa ka ru nande nikana

Aja ru nande nika

Nikana faru da te na

Nikana faru da te na

Aka ye ro ya te

Jo firni di ji na ti

Nikana faru da te na

Nikana faru da te na

Aka na ju e na du eya

undu sti un dea nu e

Fa ka ru nande nikana

Aja ru nande nika

Nikana faru da te na

Nikana faru da te na

Rankar

Rankar , fa ya naeu

Rankar, fa ya naeu

O ne mu fa, o ne mu fa

Rankar

Rankar fa ya o ne mu fa

Rankar fa ya o ne mu fa

Rankar fa ya o ne mu fa

Vivian aj milat scho yaran

Situ scha heya no scha e

O ko ta no mare

Vivian aj milat scho yaran

Situ scha heya

Nati schoe ko ya

Jara, eya

Nati scho ko ya, ko to no

Rankar fa ya o ne mu fa

Rankar fa ya o ne mu fa

Vivian aj melat scho yaran

Situ scha heya

Nati schoe ko ya

Jara, eya

Amaya

Fata nar kaa na

Sta rinu ayee

Fata nar kaa na

Stu rai eyee

A na daa

Noo na sto naru yede

Amaya, Amaya

Amaya, Amaya

Kina sta wa yae

Ada nuu ena do

Adn da sta ye

Kina nu sta yae

Fad ka renu adu ayee

du anou

Fina stu da ye

Nu stu raye

Amaya

MAGDALENE

Ja nasa me anarki a ma se

Jesa, jesa, jesa Jesaaja

Ja nasa me anarki a ee

Se vuea

Aka me a sii sa

Magdalene, Magdalene

REFR.

Jesaaja, Jesaaja

Iae ana ma a se

Ana ma a se ee

Iae ana ma a se

Ana ma a se ee

Fenure ma, fenure ma a se

Fenure ma, fenure ma a se

Iae ana ma a se ee

Fenure ma, fenure ma a se

Fenure ma, fenure ma a se

Iae ana ma a se ee

Magdalene, Magdalene

REFR.

Magdalene

SIJARA

Aka no ja no firindina anu sei

Fino Endo scha kara mo nao daunteu

Si sija nuarande a kojo mo na rasane

Fa jaundee

REFR.

I Sa ka ma schajaundu saku nu a ru fa ande ka rande

Aka nu andee

Si jara, si jara o ko ne mateu si ja

Aja nu anu dia nue

Kaju san majo schaje

Finu endu finu koju tua ne

Sija matu Schu maje Mare kono ka unte

Kin kirin dintua

nu ke schaja ma sijara fatu kono anda

REFR.

SINA

Sina aka me a sa

Sina akaa me a sa

Waa ka fa saau na unda

Waa ka fa saau da

Se vue ee

Se vue ee

Gaia schandaa jan daue

Gaia schandaa jan daue

Se nu fa nauen da je

Se nu fa naundaa

Se vue ee

Se vue ee

Yani a sa ne sina

Se vue ee

Se vue ee

UNDU STA

1.Vers

Ako je na San dweja firiandwe

Scha koto hu na to morenaaja

Ana kirschta johu stau firu

Na kiti no maundu

Un tu sto joru

REFR.

Undu sta faraundwa

A koje nuande

Du fara nuo

Schaju anto o kotoro

Sinda fini ande

A scho me

Bridge

Ajon schae nau indaiee

Siijana na enduaa

2. Vers

A sche no je sto

Na endu ana mate

Ana heja scho na te

Ano tia sto nu andaje

Hono a sta nu u tahu maje

REFR.

  1. Vers

REFR.

TAARE

REFR.

Amaya janee a nuataahe

Ua na taare

Eanu heja Ma tara fau waa

Ue anu

Ue na anu firin sina

A no da no he a nhoa nhaa

Endea khea saonaa ianoanoane

A nue schao kaa

Jonho hia taranaa

REFR.

Aka no San dwe a nhea dua

Faraande

A nhea do e a noa nu se

A nhea daua

Ja nueja, no dia, anu hina

Na tua nu Tara sona

REFR.

Tara, Amaya

AMAYA

Fata nar kaa na

Sta rinu ayee

Fata nar kaa na

Stu rai eyee

A na daa

Noo na sto naru yede

Amaya, Amaya

Amaya, Amaya

Kina sta wa yae

Ada nuu ena do

Adn da sta ye

Kina nu sta yae

Fad ka renu adu ayee

du anou

Fina stu da ye

Nu stu raye

Amaya